אל תפספסו את עדכוני המועדון ! הרשמו כעת לקבלת עדכונים באמצעות דוא״ל / סמס

התחברות  \/ 
x
או
הרשמה  \/ 
x

או

תקנון המועדון

תקנון המועדון לרטריברים

עמותה רשומה מס' 58-020067-3

(חבר בהתאחדות הישראלית לכלבנות)

פרק א': שם המועדון, שיוכו ומענו:

1. שם המועדון : המועדון לרטריברים (להלן המועדון).
2. שיוך המועדון : המועדון חבר בהתאחדות הישראלית לכלבנות (להלן הי"ל).
3. המועדון הוא עמותה רשומה בישראל.
4. כתובת המועדון : כל עוד לא נקבע אחרת ת.ד. 2502 מעברות 4023000.

פרק ב': מטרות המועדון:

5. המטרות שלשמן נוסד המועדון הן:

א. לטפח ולעודד גידול טהור של כלבים מגזעי הרטריבר.

ב. לארגן תחרויות, תצוגות ואימונים סדירים, במסגרת הפעילות הספציפית של המועדון.

ג. לארגן מפעלי תרבות, הרצאות, ימי עיון, סמינריונים ומפגשים לחברי המועדון.

ד.לארגן, לנהל, להחזיק ולפתח קורסים הקשורים במטרות הנ"ל בכל צורה ובכל מקום, לפי שיקול דעתו של ועד המועדון.

ה. לעודד התקשרויות עם חוגים ואיגודים כלבניים בעולם.

ו. להוציא רשימות, ספרים, חוברות, עיתונים ופרסומים אחרים מכל צורה שהיא, בין מקצועיים, בין אירגוניים ואחרים וכל מה שקשור בקידום מטרות המועדון וחבריו.

ז. לדאוג לעניינם של חברי המועדון במסגרת "ספר הגידול הישראלי" של ההי"ל.

ח. לייצג את חברי המועדון בפני הי"ל ומוסדותיו, בכל עניין אותו ועד המועדון יחשוב לנחוץ, וכן ליצג את חברי המועדון בפני כל גוף או מוסד אשר לפי דעת ועד המועדון יש צורך ליצגם לפניו.

ט. לייצג את חברי המועדון בתצוגות ובתערוכות כלבים.

י. לייעץ למגדלי הכלבים בכל הנוגע לגידול כלבים, שידוכם ומוצא כלבי הגידול.

יא. לעשות את כל הקשור במטרות הנ"ל וכן את כל הפעולות הנחוצות לשם קידומן.

פרק ג': סמכויות המועדון:

6. לשם השגת מטרותיו כמפורט בפרק ב' זכותו של המועדון והוא רשאי לבצע את הפעולות כדלקמן, כולן או מקצתן:

א. לקנות, לשכור, לחכור, להחליף, לקבל בירושה או במתנה, ולרכוש בכל אופן אחר, נכסים וזכויות בין נכסי דלא ניידי ובין נכסי דניידי וכן זכויות בנכסי דלא ניידי, להקים לרכוש בכל צורה שהיא, בניינים או מתקנים הדרושים למטרות המועדון, למוסדותיו או לצרכי חבריו, להחזיקם ולנהלם.

ב. למכור, להחכיר, להשכיר ולהעביר בכל צורה שהיא נכסים וזכויות בנכסים, בין נכסי דלא ניידי ובין נכסי דניידי, אם הדבר ידרש לקידום מטרות המועדון.

ג. להשיג הלואות מחבריו או מאחרים כולל מאת חברות, מוסדות כספיים, בנקים ומוסדות ממשלתיים וציבוריים, ולהבטיח את תשלומם בצורה ובתנאים אשר ועד המועדון ימצא לנכונים, ליעילים ולרצויים.

ד. לשעבד ולמשכן בכל צורה חוקית שהיא את נכסי המועדון הניידים והלא ניידים והזכויות שבהם, כולם או מקצתם וכן לתת ערבויות מכל המינים והסוגים ובכל צורה שהיא בשביל המועדון, חבריו ושאינם חבריו לפי שיקול דעתו הבלעדית של ועד
המועדון, לפרוע הלואות הנ"ל ולשחרר את כל השעבודים והמשכנתאות הנ"ל, וכל זאת בתנאי שהם משרתים את מטרות המועדון ואינם פוגעים בעניניו.

ה. להשיג ולקבל תשלומים שונים, וכן לקבל תרומות, הענקות, הקצבות, עזבונות ומתנות בכל צורה שהיא מאת חבריו או מאחרים, בין אם בארץ ובין בחו"ל, כולל כל גוף ומוסד,
בין פרטי, מוניציפלי ובין ממשלתי או ציבורי; להשתמש בכספים אלה בשלמותם או בחלקם, בכל צורה שהיא, למטרות המועדון ולצרכיו.

ו. ליצור קרנות לעידוד וניהול מפעלים מכל סוג שהוא הקשורים בכלבנות.

ז. לבטח את רכוש המועדון ונכסיו בשלמותם או בחלקם כנגד כל הפסד, סיכון אבדות והתחייבויות מכל מין וסוג שהם העלולים לפגוע במועדון, ברכושו ובחבריו, הכל לפי ראות עיניו הבלעדית של ועד המועדון.

ח. להתקשר בחוזים והסכמים מכל סוג שהוא עם כל אדם, גוף או מוסד כולל רשות מוניציפלית, ממשלתית וציבורית ולהתנות בהם תנאי לפי ראות עיניו של ועד המועדון למען ביצוע או קידום מטרות המועדון וחבריו.

ט. להתאגד או להשתתף עם כל גוף או מוסד, שמטרותיהם תואמות את מטרות המועדון, ושאינן נוגדות את תקנון הי"ל ואין כוונתם להפיק רווח.

י. הסעיף נמחק 18.03.21

יא. להוציא, לחתום, למשוך, לקבל, להסב, לערוב, להעביר, לנכות, למסור לגוביינה או לניכיון ולתת כל מיני שטרות, שטרי חוב וחילופין, המחאות וניירות ערך וניירות אחרים מכל סוג ומין שהם.

יב. המועדון יהא זכאי ורשאי לגבות דמי השתתפות מהאנשים שיקחו חלק בקורסים למיניהם ו/או מכל אדם הזקוק לשירותיו או הנהנה משרותים אלה, וכן יהיה זכאי לגבות כל תשלום דמי כניסה וכו' תמורת השתתפות במופעים, תצוגות הרצאות ואירועים למיניהם, זאת בתנאי שהתשלומים הנ"ל יהיו מכוונים לכיסוי הוצאותיו והחזקתו של המועדון וישמשו את מטרותיו.

יג. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, ועד המועדון רשאי וזכאי לבצע את כל הפעולות שיהיו דרושות מזמן לזמן להשגת מטרות המועדון ובכלל זה עריכת מגביות, העסקת עובדים בין בשכר ובין שלא בשכר, וכן לעשות כל פעולה אחרת לקידום מטרות המועדון.

יד. כל פעולה הקשורה בסעיפים 6 א,ג,ד, או ו, תצא לפועל רק אם תתקבל בועד המועדון בהצבעה של רוב מיוחס.

פרק ד': אחריות המועדון וחבריו:

7. כנגד התחייבויות המועדון ניתן לשעבד את רכוש המועדון בלבד.

8. חברי המועדון אינם נושאים באחריות אישית להתחייבויות המועדון.

9. המועדון אינו אחראי להתחייבויות הי"ל.

10. אין ועד המועדון נושא באחריות אישית כלשהיא להתחייבויות המועדון.

11. אין חברי המועדון רשאים להתחייב אישית כבטוחה להתחייבויות המועדון.

פרק ה': חברים:

12. אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".
יובהר כי החברות במועדון הינה אישית לחלוטין ולא ניתן להעבירה או להשאילה לאדם אחר. לא ניתן לבצע חברות זוגית או משפחתית גורפת. דהיינו: מבקשים מספר בני משפחה, שבבעלותם אותו הכלב, להיות חברים מלאי זכויות במועדון, על כל אחת ואחד מהם לממש חברות אישית. חבר המועדון זכאי להיות כל מי אשר יעמוד בכל התנאים המובאים בסעיפים א'-ג' או בתנאי סעיף ד' או בתנאי סעיף ה' שלהלן:

א. ישלם דמי חבר לשנה השוטפת.
ב. מעל גיל 18 שנה.

ג. יש או היה ברשותו או בבעלותו כלב מגזעי הרטריבר במהלך השנה האחרונה שלפני תאריך האסיפה או שיש ברשותו כלב חדש מגזעי הרטריבר אשר הגיע אליו לפחות 45 יום לפני מועד האסיפה.

ד. היה חבר במועדון במשך 5 שנים לפחות, במהלכן תרם רבות ובפועל לפעולותיו השונות, ובהווה אין כלב רטריבר ברשותו אך מבקש הוא להמשיך ולתרום למועדון.

   ה. הינו שופט מוסמך לאחד מגזעי הרטריבר.
13. ועד המועדון ידון ויחליט על קבלתו או אי קבלתו של המבקש כחבר במועדון והחלטתו תמסר בכתב למבקש תוך 4 שבועות מיום הדיון בעניינו. יודגש כי אי קבלתו של המבקש תהיה רק אם אינו עומד בסעיף 15 להלן.

14. החברות במועדון תפסק בעקבות אחד מהמקרים:

א. במותו של חבר.

ב. בהוצאתו מהמועדון בתנאים המפורטים בסעיף 15 להלן.

ג. בצאתו מהמועדון ע"י מתן הודעה בכתב על כך לועד המועדון.

15. האסיפה הכללית של המועדון זכאית להוציא חבר מהמועדון באחד מהמקרים הבאים:

א. החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו

ב. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית בין אם על ידי מעשה ובין אם על ידי מחדל

ג. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה

ד. החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון

ה. אם החבר עשה מעשה הונאה בקשר לרישום בספר הגידול הישראלי, בקשר למכירת כלבים, בקשר למילוי טפסי הרשמה לתצוגות, תחרויות, לתעודות הרבעה ותקנון המועדון לרטריברים.

ו. אם החבר התנהג בצורה אלימה פיזית ו/או מילולית באסיפות, בתערוכות ו/או השמיע בקורת בלתי הוגנת כלפי שופט בתערוכות ו/או הטעהו.

ז. אם החבר התנהג בצורה אלימה פיזית ו/או מילולית כלפי חבר חוג אחר.

16. חבר שהוחלט על הוצאתו מהמועדון זכאי לפנות תוך 60 יום מיום קבלת ההודעה על כך למבקר ו/או לועדת הביקורת של המועדון. יובהר כי סעיף זה אינו מהווה את זכות השימוע שעומדת לחבר.
17. מבלי לפגוע בסעיף 15 לעיל, זכאי ורשאי ועד המועדון להשעות חבר מחברותו במועדון מכל סיבה שהיא בתוקף מיידי, עם מתן הודעה על כך עד לבירור סופי באסיפה הכללית של המועדון.
18. ועד המועדון חייב לתת לחבר העומד בפני הוצאה, את האפשרות להסביר את עצמו בכתב או בעל פה וכן יש להביא לידיעתו את אפשרויות העירעור העומדות בפניו.
19. החברות במועדון מושתת על חברות כבוד וחברות פעילה והיא הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה או למכירה.
20. תואר "עמית כבוד" במועדון יכול להיות מוענק ע"י ועד המועדון לאדם שפעל למען המועדון בפרט והכלבנות בכלל.
21. יודגש כי לעמית כבוד במועדון אין זכות הצבעה באסיפה הכללית.


פרק ו': זכויותיו וחובותיו של חבר במועדון:

22. לכל חבר במועדון זכות לבחור באסיפה הכללית של המועדון ובתנאי שהינו חבר עמותה 6 חודשים.
23. חבר המועדון יהא זכאי להנחות והקלות כפי שיוחלט עליהן במסגרת המועדון ע"י ועד המועדון או ההי"ל. במידה והתמחור וההנחה הינה ע"פ כלב (למשל השתתפות הכלב בתערוכה), תינתן ההנחה רק אם כל הבעלים הרשומים של הכלב, בספר הגידול הישראלי, הינם חברי המועדון (למעט אם המדובר במספר בעלים בעלי קרבה משפחתית ראשונה). זכות השתתפות והנחות בפעילויות המועדון, תהיה תקפה גם עבור משפחתו הראשונית של החבר (בני זוג, ילדים) ואלה רשאים לקבלם כאילו היו הם החברים.
24. חבר המועדון מתחייב להכיר, לכבד ולמלא אחר תקנוני הי"ל ותקנוני המועדון.
25. חבר מתחייב לשלם את דמי החבר כפי שיוחלט עליהם מפעם לפעם.
26. זכותו של חבר במועדון להשתתף בכל פעילויות המועדון בין אם בתשלום ובין אם לא בתשלום כפי שיקבע ע"י הועד.


פרק ז': הכנסות המועדון ונכסיו:

27. המועדון ישתמש בהכנסותיו מהמקורות המפורטים לעיל וכן בנכסיו אך ורק לשם קיום וקידום מטרותיו, לבצוע פעולותיו וכן למטרות עזרה ותמיכה בחבריו, למטרות כלבניות ו/או הקשורות לפעילות המועדון. שום חלק מהכנסות המועדון ונכסיו לא ישולם ולא יועבר לחברי המועדון בתור רווח מכל סוג ובכל צורה שהם.

28. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 27, במקרה של פרישה של קבוצת חברים לצורך הקמת עמותה כלבנית נפרדת (החברה בהי"ל) או לצורך הצטרפות לעמותה כלבנית קיימת (החברה בהי"ל), בכפוף לתקנון הי"ל, יועברו לעמותה האחרת החלק היחסי של הכספים והנכסים השייכים למועדון, בהתאם למספר החברים שפרשו, מספר החברים באופן יחסי שהיו בשנה הקודמת
לפרישה ובאופן יחסי למספר הגורים וההמלטות שהיו בשנת הפרישה ובשנה שלפניה ואשר
נערכו להם בקורות שגר. העברת הכספים והנכסים תעשה בהחלטת הועד על סמך דוח גזבר ובאישור המבקר או ועדת הביקורת.

29. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 27, יהא המועדון רשאי להוציא הוצאות ולשלם תשלומים לשם תשלום וכיסוי ההוצאות והתשלומים הבאים:
א. שכר לעובדי המועדון שאינם חברי ועד או חברי ועדת ביקורת, וכן לכל אדם או גוף הנותן שירות למועדון מכל צורה שהיא לרבות עורכי דין, רואי חשבון וכד' עבור שירותים שאנשים אלו בצעו עבור המועדון
ב. הוצאות ממשיות כגון: שכר דירה, הוצאות נסיעה, טלפון, דואר, לינה,, כלכלה, שהוצאו על
ידי כל אדם שהוא, לרבות חברי המועדון, בקשר עם עסקי המועדון
ועניניו
זאת באישור מראש של ועד המועדון או של שנים מחברי הועד כפי שיוחלט על ידי ועד המועדון, מדי פעם לפעם.

ג. הוצאות לארגון מופעים, תצוגות ותחרויות, פרסומים, ספרים, סרטים, סרטי וידיאו, הרצאות ומפעלים אחרים, שהוצאו בהתאם למטרות המועדון ועניניו.

ד. תשלום ריבית ועמלות (בשיעור הנתון להחלטת ועד המועדון) למלויו של המועדון, אם יהיו כאלה, ואם תשלומים אלה יהיו בהתאם להתחיבויות המועדון.
ה. תשלום דמי חברות בהי"ל ובארגונים כלבניים אחרים, בהתאם למטרותיו הספציפיות של המועדון.

30. כל הוצאה כספית של המועדון לפי הסעיפים שפורטו בסעיף תחייב אישור מזכיר/גזבר המועדון וחתימת יו"ר המועדון (או חבר ועד נוסף לפי החלטת ועד המועדון).

פרק ח': הארגון הפנימי, אסיפות:

31. מוסדות המועדון הם:

א. האסיפה הכללית (רגילה, יוצאת מן הכלל)

ב. הועד

ג. ועדת בקורת

32. המוסד העליון של המועדון והשלטון בו נתון בידי האסיפה הכללית שלו. על פי החלטותיה והנחיותיה תנוהלנה כל פעולות המועדון.

33. האסיפה הכללית הרגילה של המועדון תתקיים אחת לשנה לא יאוחר מ-31 במרץ ואלה הן סמכויותיה של האסיפה הכללית:

א. לשמוע דו"ח ועד המועדון, כולל דו"ח כספי ודו"ח מבקר/ועדת ביקורת. ולאשרם בשלמותם או מקצתם.

ב. לבחור בועד המועדון אחת לשנתיים (בכל שנה זוגית)

ג. לדון בגובה דמי החבר.

ד. לדון ולהחליט בכל ענין אשר יוגש לאסיפה הכללית על ידי הועד או על ידי חברים ובתנאי שנושא הדיון לא יהיה בסמכותה של האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל.

34. על הועד לכנס אסיפה כללית יוצאת מן הכלל מיוזמתו או לפי דרישה בכתב של 10% מחברי העמותה או לפי דרישת המבקר או ועדת הביקורת, כל אימת שנושא אחד, או נושאים אחדים, מן הנושאים המפורטים להלן יועמדו לדיון:

א. לשנות, לתקן, לבטל ולהחליף הוראות תקנון המועדון והוראות תקנון הגידול.

ב. להחליף או להוסיף חבר בועד המועדון, וזאת שלא בתום תקופת כהונתו.

ג. להחליט על פירוק המועדון.

ד. כל נושא שמבקשי הכינוס ימצאו לנכון להעלות ושאינו מסמכותה של האסיפה הכללית הרגילה.

35. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 34 הנ"ל הועד יהא רשאי בכל עת לכנס אסיפה כללית יוצאת מן הכלל לשם דיון בכל נושא שהועד ימצא לנכון.
36. כל חבר מועדון רשאי להציע, הצעות לסדר יום לאסיפה הכללית היוצאת מן הכלל, וזאת בכתב עד 14 יום לפני מועד כינוסה.
37. הודעה על אסיפה כללית רגילה, סדר יומה ומקום התכנסותה תמסר לכל חבר, ותצא 30 יום לפחות לפני תאריך כינוסה. ברם, העובדה שאחד או אחדים מחברי המועדון לא קבלו את ההודעה הנ"ל לא תפסול את הדיון באסיפה הכללית.
38. הודעה על אסיפה כללית יוצאת מן הכלל תנתן לפחות 30 יום מראש. הצעות נוספות לסדר היום תתקבלנה עד 14 ימים לפני כינוס האסיפה.

39. היה ואם ירצה חבר להעלות הצעה במהלך האסיפה רשאי יו"ר האסיפה להעלותה לדיון או לדחותה, בהתאם לניהול התקין של האסיפה.

40. צורת המסירת ההזמנה לאסיפות הנ"ל תעשה בדואר אלקטרוני או אופן שיקבע מזמן לזמן על ידי ועד המועדון.
41. אפשר לפתוח בדיון באסיפות הכלליות בתנאי שנוכחים לפחות 20 חברי מועדון בעלי זכות הצבעה ואלו יחשבו כמנין חוקי ובלבד שהדיון לא יפתח לפני המועד הרשמי. במידה ולא
נוכחים לפחות 20 בעלי זכות הצבעה, תדחה האסיפה במחצית השעה לאחר המועד הרשמי בכל מנין של נוכחים ואלו יחשבו כמנין חוקי לכל דבר וענין.

42. כל החלטה באסיפה הכללית של המועדון תתקבל אם זכתה ברוב קולות רגיל מבעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה, למעט במקרה של שינוי או תוספת לתקנונים והצבעה על פירוק המועדון שיקבעו ע"י רוב מיוחס. שבו מספר המצביעים בעד יהיה לפחות פי 2 ממספר המצביעים נגד.
43. צורת ניהול האסיפה הכללית, יהיו בהתאם להחלטת ועד המועדון ובכפיפות להוראות תקנון זה. יודגש כי ההצבעות הינן גלויות לעומת זאת בחירות חייבות להיות חשאיות ואישיות. יודגש לפיכך כי לא תתאפשרנה באסיפות המועדון הצבעות עם ייפויי כוח.

44. נוהל בחירות:

א. באסיפה כללית בה יבחרו חברי ועד, לאחר דו"ח הועד היוצא ואישור המבקר/ועדת ביקורת יתפטר הועד באופן אוטומטי, והאסיפה תבחר יו"ר לאסיפת הבחירות שינהל את האסיפה עד לבחירת יו"ר חדש, היו"ר החדש ימשיך את הבחירות והאסיפה הכללית.
ב. נוהל הבחירות יהיה כדלקמן:
1. מזכיר המועדון יכין עבור תהליך ההצבעה פתק סימון בהם יסמנו חברי המועדון את בחירתם.

2. לכל מועד יוכן פתק אחד הכולל את כל סעיפי הבחירות לאותו הזמן.

3. הליך בחירתו של חבר תהיה ע"י הקפת עיגול סביב המועמד הנבחר. כל סימון אחר על פתק  

ההצבעה יגרום לפסילתו.

4. הפתקים יחולקו ידנית ואישית לחברי המועדון שנוכחים באסיפה.
5. כפתק כשר יחשב כל פתק הצבעה שבוצעה בו ולו גם בחירה אחת לפחות.
6. פתק פסול הינו פתק שבוצע בו סימון שאינו מורשה ו/או סימון מעבר למכסה המותרת

(למשל בחירת 3 מועמדים מתוך רשימה בעוד שמספר המקומות הפנויים להתמודדות הינו 2).

7. יבחר חבר לתפקיד במועדון בתנאי שזכה בלפחות 20% ממניין הפתקים הכשרים.

8. יודגש כי בחירות הינם עצמאיות, אישיות וחשאיות.

פרק ט': הועד:

45. א. מספר חברי הועד יהיה לכל הפחות 3 ולכל היותר 9 ויכלול יו"ר, מזכיר, גזבר וחברי ועד.

ב. חבר ועד אחד יכול לשמש בתפקיד אחד או יותר.
ג. כחבר ועד יוכל להבחר אדם שהינו חבר עמותה 3 חודשים.

46. חברי הועד יבחרו באסיפה הכללית הרגילה של המועדון אחת לשנתיים בכל שנה זוגית ובתנאי שהם חברי עמותה לפחות 3 חודשים כאמור בסעיף 45ג'.

47. כל חבר ועד יכהן בתפקידו עד לאסיפה הכללית הרגילה הבאה שבה יבחר ועד ואשר תתכנס לא יאוחר משנתיים לאחר הבחירות הקודמות, אלא אם יוחלט אחרת על ידי האסיפה.

48. משרתו של חבר ועד תתפנה:

א. במותו.

ב. אם יתפטר מכהונתו בועד המועדון, בכתב.

ג. אם יוחלף באחר כאמור בסעיף 34ב' לעיל.

ד. אם יפסיק או תושעה חברותו במועדון ע"י האסיפה הכללית.

ה. אם יוכרז כפסול דין.

49. הועד יתכנס לפי ראות עיניו ובהתאם לצרכיו:

א. יושב הראש ינהל וישגיח על פעילותו הכללית של המועדון, יכין את הדו"ח השנתי לאסיפה הכללית של המועדון, ינהל את ישיבות הועד והאסיפות הכלליות וייצג את המועדון כלפי גורמי חוץ, יו"ר הועד אחראי על זימון ישיבות הועד.

ב. סגן יו"ר, אם יוחלט למלא את התפקיד, יסיע ליו"ר וימלא את מקומו בהעדרו.

ג. המזכיר יסייע ליו"ר בביצוע תפקידיו, ינהל את פרוטוקול ישיבות הועד והאסיפה הכללית וכן את התכתבות המועדון עם חבריו, עם הי"ל ועם כל גורם אחר. המזכיר
ימסור לחברי הועד דיווח שוטף על הודעות המגיעות מהי"ל וידאג להמציא בפרקי זמן
סבירים רשימת חברים מעודכנת ממחשב הי"ל, כן יעביר המזכיר פרוטוקולים לרשם העמותות כנדרש בחוק.

ד. הגזבר ידאג לגבות את דמי החבר במועדם, יבצע תשלומים, ינהל את קופת המועדון, ימסור באסיפה הכללית דו"ח על מצב הקופה, יערוך דו"ח כספי או מאזן, ויכין בהתיעצות עם שאר חברי הועד הצעות תקציב לאירועים השונים של המועדון.

ה. הועד רשאי למנות אדם (מתוך חברי המועדון או שלא מתוך חבריו) לכל תפקיד שהוא למעט לתפקיד יו"ר ו/או מבקר/ועדת ביקורת. היה וימונה לתפקיד כלשהו אדם שאינו חבר בועד המועדון לא יהיה הוא בעל זכות הצבעה בישיבות ועד המועדון.

50. ועד המועדון רשאי למנות אנשים נוספים שאינם חברים בועד המועדון לועדת גידול וזאת בהתאם לצרכי המועדון, חברים אלה לא יהיו בעלי זכות הצבעה בישיבות ועד המועדון.

51. הועד רשאי להתכנס, לדחות את ישיבותיו ולסדר פעולותיו ודיוניו כפי שימצא לנכון ולמתאים. כן יכול הועד לקבוע את המנין החוקי לישיבותיו. עד אשר יקבע אחרת על ידי הועד, יהווה מנין חוקי בישיבות הועד מחצית חבריו לפחות כפי שיהיו מפעם לפעם וזאת בתנאי שיו"ר המועדון או ממלא מקומו, שימונה ע"י הועד מקרב חבריו, או המזכיר יהיו נוכחים).

52. שני חברי ועד יכולים לדרוש כינוס ישיבה. וזו חייבת להתכנס בתוך שבועיים ממתן הודעה בכתב ליו"ר או למזכיר המועדון.

53. החלטות בישיבות הועד תתקבלנה ברוב קולות רגיל, מלבד במקרה שמדובר בנכסי דלא ניידי כמצויין בסעיף 6יד. ליו"ר המועדון לא יהיה קול נוסף. במקרה של תיקו, היו"ר יחליט באם לדחות את ההכרעה בנושא הנדון לישיבה הבאה או להסירו מסדר היום.

54. הזכות בידי הועד לעשות כל אותן פעולות והדברים שהמועדון רשאי לעשותם והמנויים בתקנון זה, זולת אלה שנמסרו לאסיפות הכלליות של המועדון כמפורט בסעיפים 33,34,35 לעיל.

55. א. הועד ינהל רשימות חברי המועדון וכן ספר פרוטוקולים בו ירשמו ההחלטות שתתקבלנה      בישיבות הועד.

ב. חתימת יו"ר המועדון והמזכיר על הפרוטוקולים הנ"ל תשמש הוכחה לנכונותם.


פרק י': ועדת הבקורת:
56. מבקר או ועדת ביקורת תבחר על ידי האסיפה הכללית אחת לשנתיים יחד עם בחירות לועד המועדון.

א. מבקר יהיה עורך דין או רואה חשבון מבין חברי העמותה.

ב. ועדת בקורת יכולה למנות שני אנשים או יותר.

ג. תפקידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר יהיו כנקבע בסעיף 30(א) לחוק העמותות

ד. בסמכות המבקר או ועדת הביקורת לכנס אסיפה כללית יוצאת מן הכלל כאמור בסעיף 34 לעיל.

57. המבקר או ועדת הביקורת יחליט על דרכי פעולתו כראות עיניו, ובלבד שידון ויענה לכל פניה אליו בזמן סביר.


פרק יא': מקדמי גזע:
58.א. כמקדם גזע יוכל להבחר אדם שהשכלתו הכלבנית ונסיונו עונים על דרישות התפקיד (עפ"י תקנון הי"ל), מקדם גזע אינו חייב להיות חבר בחוג או בועד החוג. לא יוכל לכהן בתפקיד אדם שפרנסתו העיקרית (או המייצג גוף כלשהו) שפרנסתו הינה על גידול, מכירה תיווך במכירה של כלבים או מזון וציוד לכלבים או אילוף כלבים.
   ב. מקדמי גזע יבחרו על ידי האסיפה הכללית או ימונו ע"י ועד החוג.
   ג. בכל מקרה אם יכהן מקדם גזע כחבר ועד יהיה חייב גם בחברות בחוג.
   ד. לכל גזע יבחר מקדם גזע אחד, אולם יכול אדם אחד למלא תפקיד מקדם גזע של כמה גזעים בבת אחת.
59. מקדם הגזע ירכז את ענייני הגידול של הגזע אותו הוא מקדם וייצג את המועדון בועדת הגידול המדעית, יפעל למען מתן סיוע לחברים בכל הקשור לגידול הגזע או הגזעים שעליהם הוא ממונה.
60. כל מקדמי הגזע של המועדון יהיו חברים בועדת הגידול של החוג, שהיא הסמכות המקצועית העליונה בחוג. בראש ועדת הגידול יעמוד יו"ר המועדון.

פרק יב': שינוי מטרות המועדון ופירוק מרצון:

61. החלטה על פירוק מרצון של המועדון תחשב כאילו נתקבלה אם היא ברוב של 2/3 לפחות מחברי המועדון הנוכחים בהצבעה והזכאים להצביע בה.

62. במקרה של פירוק המועדון מרצון ימסר רכושו לעמותה כלבנית אחרת שעליה תחליט האסיפה הכללית האחרונה של המועדון ברוב קולות רגיל. בהעדר החלטה אחרת יעבור הרכוש להי"ל ולא יחולק בין החברים.

63. סעיף נמחק 18.03.21

×

הי את/ה ! 

לקבלת עדכוני החוג 

כבר נרשמת ? 

הירשם עכשיו !