אל תפספסו את עדכוני המועדון ! הרשמו כעת לקבלת עדכונים באמצעות דוא״ל / סמס

התחברות  \/ 
x
או
הרשמה  \/ 
x

או

תקנון גידול משלים

תקנון גידול משלים
המועדון לרטריברים

                                                                                                                       
          
         

1
. כללי

1.1. המועדון לרטריברים (להלן המועדון) חבר בהתאחדות הישראלית לכלבנות (להלן ההי"ל) החברה ב - F.C.I.

1.2. המועדון מאגד בתוכו את הגזעים הבאים: לברדור רטריבר, גולדן רטריבר, רטריבר חלק שיער, נובה סקוטיה דאק טולניג רטריבר.

1.3. המועדון מאמץ לעצמו את נוהל הגידול של ההי"ל.

1.4. תקנון זה מהווה תקנון גידול משלים מטעם המועדון לנוהל הגידול של ההי"ל ויחול על כל כלב מגזעי המועדון בין שבעליו חבר מועדון ובין אם לא.

1.5. מאחר ומעצם הגדרתו תקנון זה הינו תקנון המשלים את נוהל הגידול של ההי"ל על חברי המועדון לפעול לפי שני התקנונים/נוהלים גם יחד ואין לראות בתקנון זה כעומד לבדו ובזכות עצמו.

1.6. המועדון שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לגרוע, או לשנות מתקנון זה מעת לעת בהתאם לצורך תוך מגמה לקדם ולשפר את גזעי המועדון.

2. ועדת גידול של המועדון

2.1. ועדת הגידול של המועדון תהיה מורכבת ממקדמי הגזע שנבחרו ע"י האסיפה הכללית של המועדון או מונו ע"י ועד המועדון לשמש כמקדמי גזע וכן מאנשים נוספים שיאושרו או ימונו ע"י ועד המועדון. בראש הועדה יעמוד יו"ר המועדון.

2.2. בסמכות ועדת הגידול של המועדון לדון במגוון נושאי גידול בעלי אופי חריג ויוצא דופן ואשר אין תקנון הגידול המשלים נותן להם מענה ברור. בסמכות הועדה לפעול ע"פ שיקול דעת לאישור חריגים.

3. מבחן התאמה לגידול

3.1. כל כלב מגזעי המועדון חייב לעבור שיפוט בתערוכה או במבחן התאמה לגידול (להלן מה"ג) לפני אישורו לגידול וע"פ התנאים המפורטים בסעיפים 4.3, 4.4 ו-4.5. ונספח א' אשר בתקנון זה
3.2. גיל מינימלי למה"ג הינו 15 חודשים, בתערוכה כיתת מתבגרים ומעלה.
3.3. מה"ג יבוצע לפי נוהל מה"ג אשר בנוהל הגידול של ההתאחדות לכלבנות
3.4. התעריף למה"ג יקבע ע"י ועד המועדון

3.5. מקדם גזע רשאי מיוזמתו לפנות לועדת גידול מדעית ולבקש לזמן כלב למה"ג נוסף למרות שהשתתף בתערוכה או במה"ג בעבר. במידה ונקבע מה"ג חוזר דינו כחובה ויבוצע ע"י 3 שופטים ובאחריות ועדת הגידול המדעית כנקבע בנוהל הגידול של ההתאחדות ותוצאותיו הם אלו שיקבעובהתאם לסעיפים 4.3, 4.4 ו-4.5. ונספח א' אשר בתקנון זה.

4. הוראות גידול והרבעה

4.1. אין להרביע כלבים מגזעי המועדון, נקבות או זכרים, שלא אושרו לגידול כמפורט מטה
4.2. יאושרו לגידול רק כלבים הרשומים בספר הגידול הישראלי או כלבים בעלי תעודות יוחסין המוכרות על ידי ה-
FCI , בתנאי שיעמדו במכלול הדרישות הבאות המצויינות בסעיפים 4.3, 4.4 ו-4.5 שלהלן ובנוסף וביצעו את הבדיקות הספציפיות לגזע אשר בנספח א' לתקנון/נוהל זה:
4.3. צילום אגן:
4.3.1. זכרים שצולמו צילום אגן ירכיים(לבדיקת היפ-דיספלסיה) ונקבע על ידי הועדה לסווג היפ-דיספלסיה של ההי"ל כי ציון האגן שלהם הינו
A או B.
4.3.2. נקבות שצולמו צילום אגן ירכיים(לבדיקת היפ-דיספלסיה) ונקבע על ידי הועדה לסווג היפ-דיספלסיה של ההי"ל כי ציון האגן שלהן הינו
A או B או C.
4.4. צילום מרפקים:
4.4.1. זכרים ונקבות שצולמו צילום מרפקים(לבדיקת אלבו-דיספלסיה) ונקבע על ידי הועדה לסווג אלבו-דיספלסיה של ההי"ל ציון המרפק שלהם הינו 0 או 1.
4.5. ציון תערוכה או מה"ג:
4.5.1. השתתפו בתערוכה בכיתת גיל בוגרת(מתבגרים ומעלה) וזכו לפחות פעם אחת בציון מצוין לזכרים וטוב מאוד לנקבות שציון האגן שלהם הינו
A או B.
4.5.2. פעמיים בציון מצויין בכיתת גיל בוגרת(מתבגרים ומעלה) לכלבות שציון האגן שלהן הינו
C.
4.5.3. עברו מה"ג ובו זכו לציון של טוב מאוד או מצויין לפי סעיפים 4.3. ו-4.5. ונקבע כי הינם מאושרים לגידול.
4.6. בדיקות דנ"א:
4.6.1.
אין לזווג ביודעין כלבים אשר עלולים להביא צאצאים חולים במחלה גנטית, על כן כלב/ה אשר להם תוצאה לא תקינה בבדיקות דנ"א(כלומר "נשא" או "חולה") יורבעו רק עם כלב/ה אשר נבדקו ונמצאו נקיים למחלה או בעלי סטטוס "נקי בבדיקת הורות"(גור לשני הורים נקיים אשר עבר בדיקת הורות).
4.6.2.
על המגדלים להתייחס למקדם שאירות של גן על מנת לקבל החלטות מושכלות בגידול. יש לקחת בחשבון את מקדם השאירות של גור פוטנציאלי ולא של ההורים. מומלץ למגדלים כי מקדם השאירות בהמלטה לא יעלה על זה הממוצע בגזע. על המגדלים לקחת בחשבון את מספר הדורות בעת חישוב מקדם השאירות וכן את מספר הצאצאים שכבר יש לזכר פוטנציאלי.
4.7. מסגרת גיל להרבעות:
4.7.1. אין להרביע זכרים בטרם מלאו להם 15 חודשים
4.7.2. אין להרביע נקבות בטרם מלאו להן 20 חודשים
4.7.3. אין להרביע נקבות אחרי שמלאו להן 8 שנים
4.8. כלבה לא תורבע יותר מפעמיים בתקופה של 18 חודשים
4.9. כל סטיה מסעיפים הנ"ל לא תאושר לגידול
4.10. כלבים אסורים לגידול:
4.10.1. כלבים חסרי תעודות כנ"ל
4.10.2. כלבים אשר נקבע לגביהם במה"ג כי הינם פסולים לגידול בשל חוסר טיפוסיות, בעלי שגיאות חמורות, או בעלי סטייה ניכרת מתקן הגזע בצורתם או באופיים
4.10.3. כלבים שלא ביצעו את הבדיקות בנספח א' לתקנון/נוהל זה או שתוצאות הבדיקות חורגות מהנקבע בסעיפים 4.3, 4.4 ו-4.5.
4.10.4. כלבים אשר לאחר ניסיון גידול ימצא כי הנם מורישים שגיאות חוזרות לצאצאים, כגון: חירשות, עיוורון, היפ-דיספלסיה, חוסר אשכים ומנשך לא תקין ו/או כל בעיה רפואית אחרת הפוגעת באורח חיי הכלב
4.11. לא יורשה בעל נקבה או בעל זכר להרביע את כלבו/תו בניגוד להוראות שבתקנון גידול זה. במידה ותוצאותיה של הרבעה זו תהיה המלטה של "כלבים גזעיים ללא תעודות", חובה על ועדת הגידול של המועדון ומוסד הביקורת שלו להחמיר ולהתייחס לכך כאל פגיעה במטרות המועדון
4.12. למען הסר ספק נקבע כי חובותיו של בעל זכר ע"פ תקנון זה זהים לחובותיו של בעל הנקבה. וכי מוטלת עליו החובה לוודא כי נקבה, המועמדת להרבעה, עומדת בכל דרישות תקנון זה. בשום אופן אין להרביע נקבה שאיננה מאושרת לגידול

5. הוראות לביצוע בדיקות לפני גידול
5.1. בדיקות דנ"א:
5.1.1. את בדיקת הדנ"א למחלות ניתן לבצע בכל מעבדה ובכל שיטה כל עוד נשמרים עקרונות האחידות אשר נקבעו ע"י ועדת הגידול של ההתאחדות ומופיעות בנוהל הגידול של ההתאחדות הישראלית לכלבנות
5.1.2. את תוצאות בדיקת הדנ"א למחלות יש להעביר למקדם הגזע אשר יעביר אותם לרישום בספר הגידול. לחלופין ניתן גם להעביר את הבדיקות ישירות למשרדי ההתאחדות לרישום בספר הגידול
5.2. צילומי אגן/מרפקים:
5.2.1. רק צילום שיבוצע באחריות בעלי הכלב, אחרי מלאת הכלב 12 חודשים יהיה תקף לענייני תקנון זה, מומלץ לצלם בגיל 18 חודשים

5.2.2. את הצילומים יש לשלוח לפענוח למשרדי ההי"ל

6. הוראות גידול שונות
6.1. אין לזווג אב/בת, אם/בן או אחים מלאים אחד עם השנייה
6.2. בנוסף לנקבע בסעיף 6.1. הרבעה של כלבים אשר בתעודה של גור פוטנציאלי יופיע אותו כלב/ה יותר מפעמיים נדרש אישור מקדים של ועדת הגידול של המועדון.
6.3. יש לוודא עם מקדם הגזע טרם ההרבעה כי אין קרבה משפחתית בין הזכר והנקבה, וכי אין בעיות בריאות או אופי ידועות בקווי הדם

7. בקורת שגרים
7.1. כל שגר מגזעי המועדון חייב לעבור בקורת שגר כנקבע בנוהל הגידול של ההתאחדות
הישראלית לכלבנות וכמפורט בנוהל זה
7.2. חובת בעל ההמלטה לדווח למקדם הגזע הרלוונטי עד 21 ימים מיום ההמלטה על עצם ההמלטה ועל מספר הגורים בשגר. הדיווח יכלול את הפרטים הבאים:

7.2.1. מספרי סג"יר של ההורים

7.2.2. תאריך ההמלטה

7.2.3. מספר הגורים וחלוקה לזכרים ונקבות

7.2.4. האם ההרבעה בוצעה בצורה טבעית או הזרעה מלאכותית

7.2.5. האם ההמלטה הייתה טבעית או בניתוח קיסרי
7.3. בקורת השגר תעשה במקום הימצאות השגר למעט מקרים חריגים שיאושרו ע"י ועדת הגידול של המועדון
7.4. הבקורת תיערך בנוכחות הכלבה הממליטה וכל צאצאיה שבשגר
7.5. לא תבוצע בקורת שגר אם לא סומנו הגורים בשבב ע"י וטרינר מוסמך שיבוב
7.6. בקורת השגר תבוצע לא לפני מלאת לגורים 7 שבועות ולא מאוחר מ-12 שבועות
7.7. את בקורת השגר יבצע מקדם הגזע. מקדם הגזע רשאי למנות אדם אחר, בעל הכשרה האמון עליו, לבצע את בקורת השגר.
7.8. מבצע בקורת השגר יבדוק כי:
7.8.1. תנאי המחייה של האם והגורים העומדים ב
תקנות צב"ח

7.8.2. היה ומצא מבצע הבקורת כי תנאי המחייה אינם נאותים לא יבצע את הבקורת. למגדל תיתנן הארכת זמן של 7 ימים לתקן את הליקויים ולאחריה תבוצע בקורת נוספת

7.8.3. היה בבקורת הנוספת מצא מבצע הבקורת כי לא חל שיפור בתנאי המחייה ידווח לועדת הגידול המדעית וזו תבצע בקורת מטעמה

7.9. מבצע הבקורת יבדוק בכל גור בנפרד את הדברים הבאים:

7.9.1. כי הגור משובב. הבדיקה תעשה באמצעות קורא שבבים

7.9.2. כי הגור מחוסן. הבדיקה תעשה ע"י הצגת אישור חתום של הוטרינר המחסן(חתימה וחותמת)

7.9.3. כי הגור אינו סובל מפגם כלשהו כגון: חיך שסוע, בעייה במבנה המנשך, פונטלנה, הרניה, אשך טמיר, שבר כלשהו, הגבלה בתנועה, צליעה ניכרת לעין ו/או כל בעיה אחרת שעשוייה להעיד על פגיעה ברווחת חיי הגור

7.9.4. כי הגור מסוגל לראות ולנשום בצורה תקינה

7.10. לאחר ביצוע הבקורת ימלא מבצע הבקורת את טופס ההמלטה על כל פרטיו ויחתום עליו
7.11. אין בביקורת השגר משום כל ערובה לטיבם או לבריאותם של הגורים ואין מקדם הגזע או
המועדון נושאים בכל אחריות באשר לטיב השגר או לבריאותו בעת ביצוע הביקורת או בעתיד. בעת ביצוע ביקורת השגר יש לציין עובדה זו בפני בעלי השגר
7.12. מקדם הגזע רשאי שלא לאשר הוצאת תעודות לשגר אם לא בוצעה בקורת שגר בהתאם לנהלים אלו
7.13 בעבור הבקורת יגבו דמי בקורת שגר. התעריף יקבע מעת לעת ע"י האסיפה הכללית של המועדון. התשלום הינו עבור כיסוי הוצאות בלבד
7.14. מבצע בקורת השגר יהיה זכאי להחזר נסיעות. ההחזר יבוצע ע"י גזבר המועדון, התעריף להחזר יקבע ע"י ועד המועדון

8. הערות בספר הגידול בעקבות בקורת השגר
8.1. היה ומצא מבצע הבקורת שגיאה או בעיה בגור מסויים יפרט ע"ג טופס ההמלטה את הבעיה ויכתוב אחת מההערות הבאות:

8.1.1. "לא מאושר לגידול" – הערה זו תרשם במקרים הבאים: שגיאה פוסלת, בלתי הפיכה, לפי תקן הגזע של ה-FCI. יש לפרט בטופס ההמלטה אודות השגיאה וחומרתה

8.1.2. "מאושר לגידול רק לאחר מעבר מה"ג" – הערה זו תרשם במקרים הבאים: כל בעיית מנשך ומשנן, חוסר אשך או אשכים ובעיות פיגמנטציה קלות שיש סיכוי שישתנו. לגבי אשכים ניתן לבטל את ההערה ע"י הגשת אישור חתום ע"י וטרינר במידה והתעודות כבר הונפקו או ע"י מקדם הגזע הרלוונטי במידה והתעודות טרם הונפקו ובתנאי שלא בוצע הליך כירוגי להורדת האשך/אשכים. יודגש כי תוצאות תערוכה לא יחשבו כמה"ג במקרה זה
8.2. מבצע הבקורת חייב להודיע למגדל על השגיאות/בעיות שנמצאו ועל רישום ההערות. כמו כן,חובת מבצע הבקורת ליידע את המגדל על זכותו לערער על קביעותיו. להשלמת התמונה ולהבטחת הביצוע כאמור, יחתים מקדם הגזע את המגדל על תוכן האמור לעיל
8.3. למגדל זכות לערער על ההערה שנרשמה בבקורת בפני ועדת הגידול המדעית של ההתאחדות וזאת תוך 30 ימים מיום הבקורת

8.4. חובת המגדל ליידע את רוכשי הגורים בדבר ההערות שנמצאו ולהסביר את מהותן

8.5. היה שנמצא כי השגר לא עומד בתנאים של תקנון גידול משלים של המועדון תירשם ההערה "לא מומלץ לגידול" או "לא עמד בתקנון הגידול המשלים של הגזע – תעודות אדומות"תקנון זה אושר באסיפה כללית בתאריך:
18.03.2021

תקנון זה אושר ע"י ועדת גידול מדעית בתאריך:
24.03.2021

נספח א' לתקנון הגידול: רשימת בדיקות חובה ומומלצות לכל גזע:


גזע בדיקות חובה המלצות
גולדן רטריבר צילום אגן, צילום מרפקים, PRA-2, PRA-1 , ICT-A PRCD-PRA, בדיקת גוניוסקופיה, בדיקת עיניים שנתית, כלבה לא תמליט לפני גיל שנתיים, כלבה לא תמליט יותר מפעם אחת ב-12 חודשים, להקפיד כל COI נמוך
לברדור רטריבר צילום אגן, צילום מרפקים, PRCD-PRA EIC, ,SD-2 HNPK, ,CNM כלבה לא תמליט יותר מפעם אחת ב-12 חודשים, להקפיד כל COI נמוך
רטריבר חלק שיער צילום אגן, צילום מרפקים, בדיקת גוניוסקופיה כלבה לא תמליט לפני גיל שנתיים, כלבה לא תמליט יותר מ-3 פעמים במהלך חייה, כלבה לא תמליט יותר מפעם אחת ב-12 חודשים, להקפיד כל COI נמוך
נובה סקוטיה דאק טולניג רטריבר צילום אגן, PRCD-PRA, CEA, DM JADD, כלבה לא תמליט לפני גיל שנתיים, כלבה לא תמליט יותר מפעם אחת ב-12 חודשים, זכר לא ירביע לפני הגיעו לגיל שנתיים, להקפיד כל COI נמוך×

הי את/ה ! 

לקבלת עדכוני החוג 

כבר נרשמת ? 

הירשם עכשיו !