אל תפספסו את עדכוני המועדון ! הרשמו כעת לקבלת עדכונים באמצעות דוא״ל / סמס

התחברות  \/ 
x
או
הרשמה  \/ 
x

או

תקנון גידול משלים

המועדון הישראלי לכלבי רטריבר
תקנון גידול משלים - נספח לתקנון המועדון

פרק א' - כללי

1 . המועדון הישראלי לכלבי רטריבר (להלן המועדון)חבר בהתאחדות הישראלית לכלבנות (להלן ההי"ל) החברה ב - F.C.I.

המועדון מאגד בתוכו את גזעי הרטריבר: גולדן רטריבר, לברדור רטריבר, רטריבר חלק שיער, נובה סקוטיה דאק טולניג רטריבר, צ'ספייק ביי רטריבר

2 . המועדון מאמץ לעצמו את נוהל הגידול של ההי"ל.

3 . תקנון זה מהווה תקנון גידול משלים מטעם המועדון לנוהל הגידול של ההי"ל ויחול על כל כלב מגזעי המועדון בין שבעליו חבר מועדון ובין אם לא.

4 . מאחר ומעצם הגדרתו תקנון זה הינו תקנון המשלים את נוהל הגידול של ההי"ל על חברי המועדון לפעול לפי שני התקנונים/נוהלים גם יחד ואין לראות בתקנון זה כעומד לבדו ובזכות עצמו.

5 . המועדון שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לגרוע, או לשנות מתקנון זה מעת לעת בהתאם לצורך, תוך מגמה לקדם ולשפר את גזעי המועדון.

ועדת הגידול של המועדון

6 . ועדת הגידול של המועדון תהיה מורכבת ממקדמי הגזע שנבחרו ע"י האסיפה הכללית של המועדון או מונו ע"י ועד המועדון לשמש כמקדמי גזע וכן מאנשים נוספים שיאושרו או ימונו ע"י ועד המועדון. בראש הועדה יעמוד יו"ר המועדון.

7 . בסמכות ועדת הגידול של המועדון לדון במגוון נושאי גידול בעלי אופי חריג ויוצא דופן ואשר אין התקנון נותן להם מענה ברור. בסמכות הועדה איפה לפעול ע"פ שיקול דעת לאישור חריגים.

8 . א. מקדם גזע מחויב להפנות רוכשי גורים פוטנציאלים לרשימת כל ההמלטות העדכניות לפי רישומי המועדון . מקדם הגזע יספק למתעניינים פרטים רלוונטיים על כל ההמלטות אך לא ימליץ על אחת מהן על פני אחרת .

ב. מקדם גזע מחויב להפנות בעל נקבה המעונין להרביע אותה, לרשימת כל הזכרים המאושרים להרבעה לפי תקנון הגידול של המועדון, ובתנאי שבעלי הזכר חברי מועדון . מקדם הגזע יספק פרטים רלוונטיים על כל הזכרים אך לא ימליץ על אחד מהם על פני אחר, אלא    במקרה של קרבת דם בין הנקבה לאחד הזכרים הנ"ל .

פרק ב' - מבדק התאמה לגידול

9 . מה"ג הינו מבדק מיוחד לכלב, הנעשה ע"י שופט צורה המוסמך לשיפוטו הגזע ביחד עם מקדם הגזע, וזאת עם תעודות יוחסין פתוחות שיפתחו בפני השופט לאחר שיפוט הצורה. ההחלטה במה"ג חייבת להיות משותפת לשניהם.

10 . כל כלב מגזעי המועדון, מגיל 15 חודש ומעלה, חייב לעבור שיפוט בתערוכה או במבחן התאמה לגידול (להלן מה"ג), לפני אישורו לגידול, ע"פ התנאים המפורטים בסעיף 30 שלהלן .

11 . מקדמי הגזע של המועדון יקבעו תאריכים, בודקים ומקום למה"ג. באחריות ועדת הגידול של המועדון לארגן, אחת לרבעון שנתי, מה"ג ולרכז בתאריך זה את כל הכלבים הנדרשים לו. מה"ג פרטני יתקיים רק במקרים דחופים ובאישור מקדם הגזע.

12 . הבודקים במה"ג יהיו שופט, המוסמך לשפוט את הגזע ומקדם הגזע (או מי מטעמו כמצוין בסעיף 15 ב' לתקנון זה).
13 . כלב אשר מסיבות מיוחדות, לא יוכל לעבור מה"ג בתאריך שנקבע, יוכל להיבדק בנפרד וזאת לאחר אישור ועדת הגידול של המועדון.

14 . התעריף למה"ג יקבע מדי שנה ע"י ועד המועדון.

15 . באם הוחלט במה"ג על הגבלתו או פסילתו של כלב לגידול יאמר הדבר לבעלי הכלב במקום וימסר לו בכתב במקום או תוך 14 יום. מקדם הגזע יעביר את ההמלצה לועדת הגידול של המועדון וזו תעביר את החלטתה למנהל ספר הגידול של ההי"ל וזאת תוך 14 יום ממועד ביצוע המה"ג. מקדם הגזע יוודא שהפסילה נרשמה בספר הגידול.

16 . למרות האמור בסעיפים 8 ו - 30 שבתקנון זה, רשאי מרכז הגזע לזמן מיוזמתו כלב למה"ג נוסף למרות שהשתתף בתערוכה או במה"ג בעבר (למעט כלב אשר הומלץ לגידול במה"ג קודם). במידה ונקבע מה"ג חוזר זה דינו כחובה והוא יתנהל בהתאם לנוהל הגידול של ההי"ל ותוצאותיו הם אלו שיקבעו בהתאם לסעיף 30 שבתקנון זה.

פרק ג' - בקורת שגרים

17 . כל שגר מגזעי המועדון חייב לעבור בקורת שגר ושיבוב. הביקורת תעשה בו-זמנית לכל הצאצאים מאותו השגר. לא יחתום מקדם הגזע או שליחו על ביקורת שגר במידה ולא שובבו הגורים.

   א. את בקורת השגר יבצע מקדם הגזע.

 ב. מקדם הגזע רשאי למנות אדם אחר, בעל הכשרה האמון עליו, לבצע את בקורת השגר.

ג. שופט או מי שהיה בעבר מקדם הגזע רשאי, על פי בקשתו, לבצע בקורת שגר להמלטות שבבעלותו בכפוף לאישור ועדת הגידול של המועדון.

ד. שיבוב יעשה ע"י וטרינר מוסמך והתיאום לביצועו הינו באחריות בעל השגר.

18 . מקדם הגזע רשאי שלא לאשר הוצאת תעודות לשגר אם לא בוצעו בקורת שגר ושיבוב.

19 . בקורת שגר תבוצע לא לפני מלאת לגורים 6 שבועות ולא מאוחר מ-8 שבועות.

20 . אין בביקורת השגר משום כל ערובה לטיבם או לבריאותם של הגורים ואין מקדם הגזע או המועדון נושאים בכל אחריות באשר לטיב השגר או לבריאותו בעת ביצוע הביקורת או בעתיד. בעת ביצוע ביקורת השגר יש לציין עובדה זו בפני בעלי השגר.

הערות בספר הגידול בעקבות ביקורת שגר:

21 . בעקבות בצוע בקורת השגר רשאי מקדם הגזע לבקש ממנהל ספר הגידול לרשום הערות על גבי תעודת היוחסין, אם כהערה כוללת לגבי השגר כולו ואם הערה לגור מסוים.

א. הערה הפוסלת את הכלב לגידול או אם בשל פגם משמעותי או סטייה חמורה מתקן הגזע לדוגמא: מנשך סנטרי, כתם צבע(כתם שחור על כלב צהוב או כתם צהוב על כלב שחור), צבע עיניים חריג או עיוות כלשהו החשוד כתורשתי.

ב. הערה המגבילה את הכלב לגידול עתידי, כלומר, הכלב יאושר לגידול רק אם יעמוד בתנאים מסוימים ואשר אינם מצוינים ספציפית בתקנון גידול זה.

22 . א. בהמשך לסעיף 21 א', ההערה שרשאי מקדם הגזע לדרוש כי תרשם בתעודת היוחסין היא: "לא מאושר להרבעה", מקדם הגזע יציין את הסיבה להערה בניירת של המועדון.

ב. והיה וההערה המבוקשת הינה בהתניה עתידית, כמצוין בסעיף 20 ב', יבקש מקדם הגזע ממנהל ספר הגידול להוסיף לתעודת היוחסין את ההערה הבאה "לא מאושר להרבעה חובת מה"ג בגיל שנה" מקדם הגזע יציין בניירת של המועדון את הסיבה להערה.

23 . ההערות המצויינות בסעיף 22 הינן על פי נוהל הגידול של ההתאחדות הישראלית לכלבנות, כל שינוי שיהיה בעתיד בניסוח ההערות בנוהל הגידול של הי"ל יעודכן אוטומטית בתקנון זה ללא צורך באישורים נוספים.
24 . היה ונרשמה הערה כלשהי חייב מקדם הגזע לידע את בעלי השגר .

25 . היה ונרשמה הערה כלשהי חייבים בעלי ההמלטה לידע את רוכשי הגור או הגורים על קיומה וסיבתה.

26 . בעלי ההמלטה רשאים לערער על רישום הערה כנ"ל בפני ועדת גידול המדעית של ההי"ל וזאת תוך 30 יום ממועד בצוע בקורת השגר ולפני הוצאת התעודות.


פרק ד' - הוראות גידול והרבעה, שגיאות פוסלות לגידול

27 . א. ספר הגידול הישראלי לא יוציא תעודות לגורים מגזעי המועדון אלא לאחר אישור וחתימת מקדם הגזע על טופס ההמלטה. במידה וכל הדרישות, המוגדרות בתקנון זה, מולאו על ידי המגדל וכן על ידי בעלי הזכר, חייב מקדם הגזע לחתום על טפסי ההמלטה תוך חודש ימים.

ב. יודגש כי חלק מחובותיו של המגדל ו/או בעל ההמלטה הינה להעביר לידי מזכיר המועדון ו/או מזכירות הי"ל, באופן מלא ותקין, את כל הפרטים האישיים של קוני הגורים ובמיוחד פרטי התקשרות. במידה ולא יבוצע סעיף זה במלואו, רשאי מקדם הגזע שלא לחתום על טפסי המלטה ולהעביר את הטיפול בה לוועדת הגידול המדעית של הי"ל.

28 . אין להרביע כלבה לפני מלאת לה 18 חודשים ואחרי גיל 8 שנים.

29 . אין להרביע כלבים מגזעי המועדון, נקבות או זכרים, שלא אושרו לגידול כמפורט מטה.

30 . על בעלים של כלבה מגזעי המועדון שהמליטה לדווח למקדם הגזע הרלוונטי של המועדון וזאת תוך 10 יום מתאריך ההמלטה.

31 . יאושרו לגידול רק כלבים הרשומים בספר הגידול הישראלי או כלבים בעלי תעודות יוחסין המוכרות על ידי ה- FCI , בתנאי שיעמדו בדרישות הבאות וביצעו את הבדיקות הספציפיות לגזע אשר בנספח א' לתקנון זה:

32 . צילום אגן:
א. זכרים שצולמו צילום אגן ירכיים(לבדיקת היפ-דיספלסיה) ונקבע על ידי הועדה לסווג היפ-דיספלסיה של ההי"ל כי מידת פגיעתם אינה עולה על
B.
ב. נקבות שצולמו צילום אגן ירכיים(לבדיקת היפ-דיספלסיה) ונקבע על ידי הועדה לסווג היפ-דיספלסיה של ההי"ל כי מידת פגיעתם אינה עולה על
C.
33 . ציון תערוכה או מה"ג:
א. השתתפו בתערוכה בכיתת גיל בוגרת(מתבגרים ומעלה) וזכו לפחות פעם אחת בציון מצוין או טוב מאוד לזכרים ונקבות שמידת פגיעתם אינה עולה על
B.
ב. פעמיים בציון מצויין בכיתת גיל בוגרת(מתבגרים ומעלה) לכלבות שמידת פגיעותם הינה
C.
ג. עברו מה"ג לאחר היותם בני 15 חודשים ובו זכו לציון מינימלי של טוב מאוד ונקבע כי הנם מאושרים לגידול.
34. בדיקות דנ"א:
א.
אין לזווג ביודעין כלבים אשר עלולים להביא צאצאים חולים במחלה גנטית, על כן כלב/ה אשר להם תוצאה לא תקינה בבדיקות דנ"א(כלומר "נשא" או "חולה") יורבעו רק עם כלב/ה אשר נבדקו ונמצאו נקיים למחלה או בעלי סטטוס "נקי בבדיקת הורות"(גור לשני הורים נקיים אשר עבר בדיקת הורות).
ב.
על המגדלים להתייחס למקדם שאירות של גן על מנת לקבל החלטות מושכלות בגידול. יש לקחת בחשבון את מקדם השאירות של גור פוטנציאלי ולא של ההורים. מומלץ למגדלים כי מקדם השאירות בהמלטה לא יעלה על זה הממוצע בגזע. על המגדלים לקחת בחשבון את מספר הדורות בעת חישוב מקדם השאירות וכן את מספר הצאצאים שכבר יש לזכר פוטנציאלי.
35. כל סטיה מסעיפים הנ"ל לא תאושר לגידול.
36 . כלבים אסורים לגידול:

א. כלבים חסרי תעודות כנ"ל.

ב. כלבים אשר נקבע לגביהם במה"ג כי הינם פסולים לגידול או לא רצויים לגידול בשל חוסר טיפוסיות, בעלי שגיאות חמורות, או בעלי סטייה ניכרת מתקן הגזע בצורתם או באופיים.

ג. זכר בעל אשך אחד או חסר אשכים.

ד. כלבים שלא ביצעו את הבדיקות בנספח א' לתקנון זה או שתוצאות הבדיקות חורגות מהנקבע בסעיפים 32,33,34.

ה. כלבים אשר לאחר ניסיון גידול ימצא כי הנם מורישים שגיאות חוזרות לצאצאים, כגון: חירשות, עיוורון היפ-דיספלסיה, חוסר אשכים ומנשך לא תקין.

ו. כלבים אשר אושרה לגביהם פסילה לגידול, ע"י ועדת הגידול המדעית של ההי"ל בהתאם לנוהל הגידול של ההי"ל.
37 . א. לא יורשה בעל נקבה או בעל זכר להרביע את כלבו/תו בניגוד להוראות שבתקנון גידול זה. במידה ותוצאותיה של הרבעה זו תהיה המלטה של "כלבים גזעיים ללא תעודות", חובה על
ועדת הגידול של המועדון ומוסד הביקורת שלו להחמיר ולהתייחס לכך כאל פגיעה במטרות המועדון.

ב. למען הסר ספק נקבע כי חובותיו של בעל זכר ע"פ תקנון זה זהים לחובותיו של בעל הנקבה. וכי מוטלת עליו החובה לוודא כי נקבה, המועמדת להרבעה, עומדת בכל דרישות תקנון זה. בשום אופן אין להרביע נקבה שאיננה מאושרת לגידול.

פרק ה' - הליכי פסילה או הגבלת כלב לגידול

38 . כלב מגזעי המועדון אשר נקבע לגביו בתערוכה רשמית, מה"ג או לאחר ניסיון גידול, כי אינו ראוי לגידול, או שיש להגבילו, יעביר מקדם הגזע את המלצותיו לועדת הגידול של המועדון וועדת הגידול תעביר החלטתה, במקרה של פסילת ו/או הגבלת הכלב, למנהל ספר הגידול שיעדכן את ספר הגידול בפסילה ו/או ההגבלה. במקרה זה הודעה על הפסילה תימסר לבעל הכלב תוך 14 יום מיום הפסילה, ע"י ועדת הגידול המדעית.

39 . בעליו של כלב אשר הוגבל או נפסל רשאי לבקש מה"ג חוזר שיתקיים ע"פ תקנון הגידול של ההי"ל או לערער בפני ועדת הגידול המדעית של ההי"ל תוך 30 יום מהפסילה או ההגבלה.


פרק ו' - צילום אגן ירכיים/ צילום מרפקים

40 . רק צילום שיבוצע באחריות בעלי הכלב, אחרי מלאת הכלב 12 חודשים יהיה תקף לענייני תקנון זה. מומלץ לצלם בגיל 18 חודשים.

41 . את הצילומים יש לשלוח למשרדי ההי"ל אשר יעבירם לועדה לסווג היפ-דיספלסיה של ההי"ל, בצירוף תשלום לפקודת ההי"ל ושנקבע ע"י הנהלת ההי"ל.

פרק ז' - בדיקות דנ"א

42.
את בדיקת הדנ"א למחלות ניתן לבצע בכל מעבדה ובכל שיטה כל עוד נשמרים עקרונות האחידות אשר נקבעו ע"י ועדת הגידול של ההתאחדות ומופיעות בנוהל הגידול של ההתאחדות.
43.
את תוצאות בדיקת הדנ"א למחלות יש להעביר למקדם הגזע אשר יעביר אותם לרישום בספר הגידול. לחלופין ניתן גם להעביר את הבדיקות ישירות למשרדי ההתאחדות לרישום בספר.

פרק ח' - המלצות נוספות לגידול

44 . מומלץ לוודא עם מקדם הגזע טרם ההרבעה כי אין קרבה משפחתית בין הזכר והנקבה, וכי אין בעיות בריאות או אופי ידועות בקוי הדם.

45 . באחריות ועד המועדון ונציגו המוסמך בנושא זה, לפרסם באתר המועדון רשימת זכרים מורשים להרבעה. ברשימה זו יפורסמו אך ורק זכרים העומדים בדרישות שלהלן:

א. מאושרים לגידול ע"פ תקנון גידול זה.

ב. בבעלות חבר מועדון.

עדכון אחרון אסיפה כללית יוצאת מן הכלל – - 12.03.2020


נספח א' לתקנון הגידול: רשימת בדיקות חובה ומומלצות לכל גזע:

גזע בדיקות חובה המלצות
גולדן רטריבר צילום אגן, PRA-2, PRA-1, צילום מרפקים, ,PRCD-PRA ICT-A, בדיקת עיניים שנתית, כלבה לא תמליט לפני גיל שנתיים, כלבה לא תמליט יותר מפעם אחת ב-12 חודשים
לברדור רטריבר צילום אגן, PRCD-PRA צילום מרפקים, כלבה לא תמליט יותר מפעם אחת ב-12 חודשים
רטריבר חלק שיער צילום אגן, בדיקת Gonioscopy צילום מרפקים, כלבה לא תמליט לפני גיל שנתיים, כלבה לא תמליט יותר מ-3 פעמים במהלך חייה, כלבה לא תמליט יותר מפעם אחת ב-12 חודשים
נובה סקוטיה דאק טולניג רטריבר צילום אגן, PRCD-PRA, CEA, DM כלבה לא תמליט לפני גיל שנתיים, כלבה לא תמליט יותר מפעם אחת ב-12 חודשים, זכר לא ירביע לפני הגיעו לגיל שנתיים

×

הי את/ה ! 

לקבלת עדכוני החוג 

כבר נרשמת ? 

הירשם עכשיו !